Informace dle zákona

Obec pavlov
Poskytování informací podle zák. č. 106/1999 přístupu k informacím
Obec Pavlov vydává ve smyslu ustanovení § 5 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, následující základní informace:

Oficiální název: Obec PAVLOV

Identifikační číslo základní územní jednotky:00283479

Kontaktní spojení
Obecní úřad Pavlov
Na Návsi 88, 692 01 Pavlov
Tel./fax: 519 515 252

Identifikátor datové schránky: 4kybb4e

Starosta: Zdeněk Duhajský , e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. , tel. 519 515 823
Účetní: Jaroslava Prágerová , e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. , tel, fax: 519 515 252

WWW: http://www.obec-pavlov.cz

Úřední hodiny:
Po 8.00-12.00, 13.00-17.00

St 8.00-12.00, 13.00-17.00

Důvod a způsob založení:
Obec Pavlov vznikla jako územní samosprávná jednotka v souladu s § 1 zákona č. 367/1990 Sb., o obcích v platném znění ke dni 24. 11. 1990 a dle § 4 tohoto zákona vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývajících. Je tedy právnickou osobou s plnou právní subjektivitou. Posláním obce je zajištění veřejné správy na svém území za podmínek stanovených zákony.

Organizační struktura:
Obecní úřad tvoří starosta, místostarostka a pracovnice úřadu. V čele obecního úřadu je starosta, který odpovídá za jeho činnost. Starosta plní funkci vedoucího organizace podle zvláštních předpisů a je nadřízen všem pracovníkům obecního úřadu. Místostarostka zastupuje starostu v době jeho nepřítomnosti. Je oprávněna zadávat úkoly a pokyny pracovníkům obecního úřadu.

Členění obecního úřadu na odbory a oddělení není zavedeno.

Starosta: Zdeněk Duhajský
Místostarosta: ing. Zdeněk Mikulský
Zastupitelé: ing. Jan Hajda, Dana Valkovičová, Monika Topolanská, Jitka Poňuchálková, ing. Pavel Krška

Komise a výbory (složení):
FINANČNÍ VÝBOR
Dana Valkovičová - předseda výboru
Jarmila Abrlová - člen výboru
Marie Hanusová  - člen výboru

KONTROLNÍ VÝBOR
Monika Topolanská - předseda výboru
Stanislava Zelinková - člen výboru
Libor Jankovíč - člen výboru

STAVEBNÍ VÝBOR
ing. Zdeněk Mikulský - předseda výboru
ing. Pavel Kremitovský - člen výboru
Milan Zatloukal - člen výboru

ZEMĚDĚLSKÝ VÝBOR
ing. Pavel Krška - předseda výboru
ing. Jan Hajda - člen výboru
Jiří Šilinek - člen výboru

KULTURNÍ VÝBOR
Jitka Poňuchálková - předsedkyně výboru
Ilona Kolouchová - člen výboru

Jaroslava Prágerová - člen výboru

Případné platby můžete poukázat:
- v hotovosti do pokladny OÚ v místě
- na bankovní účet číslo: KB Mikulov 19-2036780247/0100

IČO: 00283479
DIČ: Obec není plátcem DPH

Rozpočty obce v tomto a předchozích rocích:
viz sekce Hospodaření obce

Žádosti o informace:
Poskytování informací
Obecní úřad Pavlov poskytuje všem fyzickým i právnickým osobám informace dle zákona c. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Za obecní úřad poskytují informace starosta, zástupce starosty a zaměstnankyně úřadu, a to:
A) zveřejněním
- na úřední desce úřadu
- na internetu

B) na základě žádosti Žadatel může být vždy odkázán na zveřejněnou informaci. Pokud žadatel bude trvat na individuální vyřízení žádosti, je povinností mu vyhovět.

Způsob podání žádosti:
- písemným dotazem na adresu OÚ Pavlov

Žádost je podána dnem jejího doručení:
- do podatelny obecního úřadu
- na fax č. 519 515 252

Ode dne podání běží lhůty pro vyřízení žádosti, dané zákonem.

Omezení práva informace
A) Žádosti o poskytnutí informace nebude vyhověno v případech ochrany:
- utajovaných skutečností (víz § 7 zákona)
- osobností a soukromí (v rozsahu § 8 zákona)
- obchodního tajemství (s výjimkou informací o používání finančních prostředků státního rozpočtu (viz § 9 odst 2)
zákona)
- důvěrnosti majetkových poměrů (viz § 10 zákona)

B) Obecní úřad informaci dále neposkytne v případě:
- pokud jde o informaci, která se týká přípravy k vydání správního rozhodnutí
- pokud ji zveřejňuje podle zvláštního zákona (např. zák. č. 89/95 Sb., o státní statistické službě)
- pokud by tím byla porušeno ochrana duševního vlastnictví (např. autorský zákon)
- pokud se jedná o probíhající trestní řízení, rozhodovací činnosti soudu, plnění úkolu zpravodajských služeb, přípravy,
průběhu a projednávání výsledku kontrol orgánu NKÚ.

C) Obecní úřad omezuje právo na poskytnutí informace pokud se žádost vztahuje výlučně k vnitřním pokynům a personálním předpisům obecního úřadu.

Příjem žádostí, stížností a dalších podání:
- písemnou formou na adresu OÚ Pavlov

Opravné prostředky:
Opravné prostředky proti rozhodnutí vydaným Obecním úřadem v Pavlově se podávají ve lhůtách a způsobem stanoveným zvláštními předpisy (např. zák. č. 71/1967 Sb., o správním řízení). Ve vydaných správních rozhodnutích je uvedeno poučení o odvolání, které v konkrétním případě stanoví postup odvolatele při podání odvolání.

Formuláře:
K vyzvednutí na OÚ jsou formuláře: "Přihlašovací lístek k trvalému pobytu", tiskopisy pro stavební řízení, "Výpis z rejstříku trestů" Ostatní formuláře je možné si vyzvednout na pověřeném úřadě - MěÚ Mikulov.

 

Návody pro řešení nejrůznějších životních situací:
- s žádostí o radu, či pomoc je možné kontaktovat Obecní úřad v Pavlově nebo pověřený úřad, tj. Městský úřad v Mikulově
- kontakty na nejrůznějších instituce viz sekce těchto stránek "Odkazy"
- řešení životních situací se věnuje celá sekce Portálu veřejné správy zde

Sazebník úhrad za poskytování informací:
Zveřejňování informací provádí obec na své náklady. Poskytování informací na základě žádosti (ústní i písemné) je prováděno za úhradu. Výši úhrady za poskytnutí informace stanoví dle podkladů poskytnutých pracovníkem vyřizujícím žádost pracovnice dle sazebníku. Sazebník je aktualizován vždy při změně cen tak, aby účtované náklady nepřesáhly skutečné náklady úřadu.

Sazebník (zpracován na základě kalkulace nákladů ke dni 10. 11. 2004)
tisk - kopírka, vč. papíru, 1 stránka A4 3 Kč, barevný tisk A4 5 Kč
poštovné dle aktuální ceny

Překročí-li kalkulovaná výše úhrady částku 100,- Kč, je její výše před poskytnutím informace sdělena žadateli a informace je poskytnuta pouze s jeho písemným souhlasem s výší úhrady. Pokud bude zřejmé, že náklady pravděpodobně překročí částku 100,- Kč, je žadatel povinen na výzvu uhradit zálohu 100,- Kč, což je jednou z podmínek poskytnutí informace. Úhradu za poskytnutí informace provede žadatel na základě vyúčtování na pokladně obecního úřadu. Uhrazení nákladů je podmínkou a předpokladem poskytnutí poskytované informace.

Od účtování úhrad za poskytnutí informace jsou osvobozeny:
- žádosti sdělené telefonicky, vyřizované bezodkladně, bez potřeby vyhledávání dokladu
- sdělovací prostředky
- obce
- orgány státní správy

Nejdůležitější předpisy:
viz sekce OÚ /Zastupitelstvo/Vyhlášky - zde (proklik)
zákon č. 128/2000 Sb.
Ústava České republiky
listina základních prav a svobod

Přehled nejdůležitějších právních předpisů pro činnost Obecního úřadu Pavlov
- zák. č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších přepisů
- zák. č. 425/1990 Sb., o okresních úřadech, úpravě jejich působnosti a o některých dalších opatřeních s tím souvisejících, ve znění pozdějších předpisů.
- zák. č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád)
- zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
- vl. Vyhl. č. 150/1958 Ú.L, o vyřizování stížností, oznámení a podnětu pracujících
- zák. č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů
- zák. č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
- zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
- zák. č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
- zák. č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
- zák. č. 85/1990 Sb., o právu petičním
- zák č. 567/1990 Sb., o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky CR a obcí CR (rozpočtová pravidla
republiky), ve znění pozdějších předpisů
- zák. č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
- zák. č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatku, ve znění pozdějších předpisů
- zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů
- zák. č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí
- zák. č. 309/1991 Sb., o ochraně ovzduší před znečišťujícími látkami, ve znění pozdějších předpisů
- zák. č. 389/1991 Sb., o státní správě ochrany ovzduší a poplatcích za jeho znečišťování
- zák. č. 138/1973 Sb., o vodách (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů
- zák. č. 130/1974 Sb., o státní správě ve vodním hospodářství, ve znění pozdějších předpisů
- zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
- zák. č. 125/1997 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů
- zák. č. 102/1963 Sb., o rybářství, ve znění pozdějších předpisů
- zák. č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním rádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
- zák. č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů
- zák. č. 38/1995 Sb., o technických podmínkách provozu silničních vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
- zák. č. 100/1998 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů
- zák. č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánu CR v sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů
- zák. č. 463/1991 Sb., o životním minimu, ve znění pozdějších předpisů
- zák. č. 482/1991 Sb., o sociální potřebnosti, ve znění pozdějších předpisů
- zák. č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů
- zák. č. 359/1999 Sb. o sociálně právní ochraně dětí
- vyhl. č. 182/1991 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon o působnosti orgánu CR v sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů
- zák. č. 37/1973 Sb. o veřejných sbírkách a o leteních a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů
- zák. č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů
- zák. č. 41/1993 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a ověřování pravosti podpisu okresními a obecními úřady a o vydávání potvrzení orgány obcí a okresními úřady, ve znění pozdějších předpisů
- zák. č. 152/1994 Sb., o volbách do zastupitelstev v obcích a o změně a doplnění některých dalších zákonu, ve znění pozdějších předpisů
- zák. č. 247/1995 Sb. o volbách do Parlamentu CR a o změně a doplnění některých dalších zákonu, ve znění pozdějších předpisů
- zák. č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky
- zák. č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů
- vyhl. č. 21/1996 Sb. kterou se provádějí některá ustanovení zákona ČNR o požární ochraně
- zák. č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisu
- zák. č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorám a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytu), ve znění pozdějších předpisu
- zák. č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor, ve znění pozdějších předpisu
- zák. č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonu (zákon o oceňování majetku)
- vyhl. č. 223/1993 Sb., o hracích přístrojích, ve znění pozdějších předpisu
- obchodní zákon č. 513/1991 Sb.
- zákoník práce č. 65/1965 Sb.

Výroční zprávy podle zákona č. 106/1999 Sb. za roky 2002 a 2003:
- počet podaných žádostí o informace - 0
- počet podaných odvolání proti rozhodnutí - 0
- opis podstatných částí každého rozsudku soudu - 0
- výsledky řízení o sankcích za nedodržování tohoto zákona bez uvádění osobních údajů - 0
- další informace vztahující se k uplatňování zákona 106/1999 Sb. - občanům jsou poskytovány běžné informace osobně
na obecním úřadu v místě, případně prostřednictvím telefonu

Seznam organizací zřizovaných Obecním úřadem Pavlov:
- Mateřská škola v Pavlově
- Obecní knihovna v Pavlově

Kontakty

Obecní úřad Pavlov
Na Návsi 88, 692 01 Pavlov
IČO: 00283479
Identifikátor datové schránky:
4kybb4e

Uřední hodiny:
Po, St 7.00 - 12.00, 13.00 - 17.00
Tel./Fax: 519 515 252
E-maily:
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

odkazy:
Přihlášení odběru novinek
Obecní vinotéka

hasici

krizpoint

czech-point